Lid worden

Schietsport

Wie geïnteresseerd is in de schietsport kan zich aanmelden via het contactformulier. Een aanmeldingen met een referentie van een lid dat langer dan 1,5 jaar volwaardig lid is heeft de voorkeur. Aangezien we beperkte capaciteit hebben om nieuwe leden op te leiden kunnen we niet elke aanmelding in behandeling nemen. Als we de mogelijkheid hebben om nieuwe leden op te leiden en er komt een aanmelding binnen, zullen we deze persoon uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek kan er een uitnodiging volgen voor een introductieles. Als introducé mag u maximaal drie maal per jaar met vuurwapens schieten. Na maximaal 3 introductielessen kunt u het aanmeldformulier invullen en inleveren bij de secretaris of opsturen naar de vereniging. De procedure tot aspirant-lid wordt dan in werking gezet. Let er wel op, dat wanneer u aspirant-lid wilt worden, u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet overleggen. 

Aanschaf vuurwapen

Regels tot aanschaf en voorhanden hebben van een (vuur)wapen . Vanzelfsprekend worden er zeer hoge eisen gesteld aan leden van schietverenigingen; zeker wanneer deze personen in de toekomst een eigen (vuur)wapen willen aanschaffen. Zo iemand moet van onbesproken gedrag zijn en daarop wordt bij de aanmelding bij een schietvereniging streng gecontroleerd; mede door middel van een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor sportschutters.

Voorhanden hebben vuurwapen

Voorhanden hebben van een wapen. Het voorhanden hebben van een vuurwapen is in Nederland aan zeer strenge eisen gebonden, die zijn vastgelegd in de Wet, Circulaire en Regeling wapens en munitie. De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders met betrekking tot het aanvragen van een verlof voor en het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport is geregeld in de Circulaire wapens en munitie. Voor het voorhanden hebben en aanschaffen van luchtdrukwapens zijn geen wettelijke eisen gesteld, behalve dat de aanvrager ouder moet zijn dan 18 jaar. Voor diegenen die jonger zijn dan 18 jaar geldt dat het voorhanden hebben van luchtdrukwapens wel is toegestaan wanneer zij tenminste drie (3) maanden lid zijn van een schietvereniging en de desbetreffende luchtdrukwapens zijn toegelaten in de tak van schietsport zoals door de KNSA gereglementeerd. Aanvragen verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen In de loop van het eerste jaar, beoordeelt de vereniging de schietactiviteiten van een nieuwe schutter en nadat deze minimaal 18 schietbeurten (per jaar) heeft verricht en laten aftekenen, kan de vereniging het WM3-formulier (aanvraag voor de verkrijging van een verlof) medeondertekenen. Sommige verenigingen hanteren een langere periode voordat zij het formulier ondertekenen, bijvoorbeeld omdat het bestuur van oordeel is dat de betrokkene nog niet voldoende vaardigheid heeft getoond. Iedere vereniging heeft in haar statuten c.q. reglementen daarvoor bepalingen opgesteld. De 18 schietbeurten per jaar refereren naar het wettelijk vastgesteld minimumaantal (zie de Circulaire wapens en munitie, onderdeel van de Wet wapens en munitie). Met dit formulier kan de schutter vervolgens bij de politie in zijn/haar woonplaats een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) aanvragen, waarmee hij of zij het desbetreffende vuurwapen kan kopen.

Verlenging verlof

Dit verlof dient jaarlijks te worden verlengd door de politie, die tevens altijd kan controleren op de naleving door de verlofhouder van de Wet wapens en munitie (opbergen, vervoer, enzovoorts). Voor de aanschaf van een luchtdrukwapen is geen verlof nodig. Voor het vervoeren van een luchtdrukwapen (het “”dragen””) is vervolgens weer wel een verlof nodig.

Verenigingswapen(s)

Het is mogelijk en zelfs gebruikelijk dat een schietvereniging beschikt over een aantal vuurwapens ten behoeve van haar leden. Daarvoor bestaat een verenigingsverlof, dat WM-6 is gecodeerd. Het wordt aangevraagd op een formulier WM-5. Het aantal van deze vuurwapens zal in redelijke verhouding moeten zijn met het aantal leden dat daarvan gebruik maakt en het verlof kan slechts worden verleend voor die vuurwapens die vereist zijn voor de takken van schietsport die regelmatig in verenigingsverband worden beoefend en waarvoor de schietbaan waarvan de vereniging normaliter gebruik maakt, geschikt is. Onder de schietbaan waarvan de vereniging normaliter gebruik maakt, kan worden begrepen de militaire of politieschietbaan waarvan de leden van de vereniging in verenigings- of KNSA-verband gebruik maken.

Bron K.N.S.A